รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร 

URL

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(เอกชน)

http://www.bu.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกริก(เอกชน)

http://www.krirk.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(เอกชน)

http://www.kbu.ac.th  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร (เอกชน)

http://www.shinawatra.ac.th   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://www.cmu.ac.th 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(เอกชน)

http://www.stjohn.ac.th 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

http://www.kmutt.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://www.kmutnb.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร(เอกชน)

http://www.mut.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

http://www.sut.ac.th 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

http://www.tu.ac.th 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เอกชน)

http://www.dpu.ac.th 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.nu.ac.th 

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.buu.ac.th 

มหาวิทยาลัยพายัพ(เอกชน)

http://www.payap.ac.th  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.msu.ac.th  

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.mahidol.ac.th  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.mju.ac.th 

มหาวิทยาลัยรังสิต(เอกชน)

http://www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์

http://www.rajapark.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

http://www.ait.ac.th(เอกชน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

http://www.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://www.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

http://www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.su.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 

http://www.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม 

http://www.siamu.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

http://www.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

http://www.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

http://www.au.edu

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย 

http://www.eau.ac.th

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 

http://www.sau.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.ubu.ac.th

รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร

URL

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

http://www.nida.ac.th 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

http://www.kmitl.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmut.ac.th

   วิทยาเขตปทุมธานี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th

   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.rmutk.ac.th

   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://www.rmutr.ac.th

   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th

   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://www.rmutto.ac.th

   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.rmutl.ac.th

   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th

   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th

   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

http://www.cri.or.th

รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร

URL

กำแพงเพชร 

http://www.kpru.ac.th 

กาญจนบุรี 

http://www.kru.ac.th 

กาฬสินธุ์

http://web1.rru.ac.th 

จอมบึง 

http://www.mcru.ac.th 

จันทรเกษม 

http://www.chandra.ac.th 

เชียงราย 

http://www.ricr.ac.th 

เชียงใหม่ 

http://www.cmru.ac.th 

ชัยภูมิ

http://www.cpru.ac.th 

เทพสตรี 

http://www.tru.ac.th 

ธนบุรี 

http://www.dru.ac.th 

นครปฐม 

http://www.npru.ac.th 

นครพนม

http://www.npu.ac.th  

นครราชสีมา

http://www.nrru.ac.th  

นครศรีธรรมราช 

http://www.nstru.ac.th

นครสวรรค์ 

http://www.nsru.ac.th 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

http://www.bsru.ac.th 

บุรีรัมย์ 

http://www.bru.ac.th 

พระนคร

http://www.pnru.ac.th 

พระนครศรีอยุธยา 

http://www.aru.ac.th 

พิบูลสงคราม 

http://www.psru.ac.th 

เพชรบุรี 

http://www.pbru.ac.th

เพชรบูรณ์ 

http://www.pcru.ac.th 

ภูเก็ต 

http://www.pkru.ac.th 

มหาสารคาม 

</