"ห่วงคนไทยจากน้ำท่วม ควรร่วมมือกันปัดเป่า แก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว

และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการต่างๆ ที่เคยพูดนั้น

เป็นการแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่คุ้มค่า ทำได้ก็ทำ ข้อสำคัญต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกั
 
แต่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผล ที่มีประโยชน์เพื่อความผาสุข
 
ของประชาชนและมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย
 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย
อำนวยความสุขแก่ท่านทั่วกัน"

(พระราชดำรัสในพระราชพิธีมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554)

 

edit @ 5 Dec 2011 13:26:31 by